Predmet C-89/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 3. rujna 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione – Italija) – A2A SpA protiv Agenzia delle Entrate (Zahtjev za prethodnu odluku — Državne potpore — Određivanje obračuna kamata koje se odnose na povrat potpora nespojivih sa zajedničkim tržištem — Jednostavne ili složene kamate — Nacionalno zakonodavstvo koje za obračun kamata upućuje na odredbe Uredbe (EZ) br. 794/2004 — Odluka o povratu dostavljena prije stupanja na snagu te uredbe)