Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 1ης Φεβρουαρίου 2001 στην υπόθεση Τ-350/00 R, Free Trade Foods NV κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων — Μέτρο διασφαλίσεως — Προϊόντα του τομέα της ζάχαρης με σώρευση καταγωγής ΕΚ/ΥΧΕ — Επείγον)