Γραπτή ερώτηση E-009822/12 Kriton Arsenis (S&D) προς την Επιτροπή. Προστασία των κητοειδών από τη δράση ηχοεντοπιστών (σονάρ)