Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1112 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 12ης Ιουνίου 2019, περί διορισμού του Διοικητή Δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νότια Κεντρική Μεσόγειο (Επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR MED) και κατάργησης της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/1219 (EUNAVFOR MED/1/2019)