Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 68/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet