Sklep Skupnega odbora EGP št. 68/2011 z dne 1. julija 2011 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP