Vec C-306/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  3. apríla 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln – Nemecko) – 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG (Smernica 2000/35/ES — Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách — Článok 3 ods. 1 písm. c) bod ii) — Oneskorená platba — Platba bankovým prevodom — Dátum, od ktorého sa má platba považovať za vykonanú)