Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 194, 6 Αύγουστος 1996