Mål C-545/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 mars 2019 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy — Polen) — Mariusz Pawlak mot Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Begäran om förhandsavgörande — Den inre marknaden för posttjänster — Direktiv 97/67/EG och 2008/6/EG — Artikel 7.1 — Begreppet ”exklusiva eller särskilda rättigheter för införande och tillhandahållande av posttjänster” — Artikel 8 — Medlemsstaternas rätt att organisera utdelning av rekommenderade försändelser under rättsliga förfaranden — Frist för att inkomma med inlaga till domstol — Tolkning av nationell rätt på ett sätt som överensstämmer med unionsrätten — Gränser — Direkt effekt som åberopas av en myndighet som utgör en del av statsförvaltningen i en medlemsstat i ett mål mot en enskild)