Vec C-545/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. marca 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy — Poľsko) — Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Vnútorný trh poštových služieb — Smernice 97/67/ES a 2008/6/ES — Článok 7 ods. 1 — Pojem „výhradné alebo osobitné práva zaviesť a poskytovať poštové služby“ — Článok 8 — Právo členských štátov organizovať službu doporučených zásielok používanú v priebehu súdneho konania — Lehota na podanie procesnej písomnosti na súd — Výklad vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie — Hranice — Priamy účinok, ktorého sa dovoláva subjekt reprezentujúci členský štát v spore voči jednotlivcovi)