Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 163, 14 Ιούλιος 1995