Απόφαση της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019 για την κοινοποίηση στη Δημοκρατία του Ισημερινού του ενδεχομένου να χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας2019/C 373/04