Υπόθεση C-492/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesverwaltungsgericht Steiermark (Αυστρία) στις 26 Ιουνίου 2019 — OK