komisjon vs. Saksamaa Kohtujuristi ettepanek - La Pergola - 3. veebruar 1998. # Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik. # Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiivid 64/433/EMÜ, 91/497/EMÜ ja 89/662/EMÜ. # Kohtuasi C-102/96. TITJUR