Tarybos sprendimas (ES) 2019/1750 2019 m. spalio 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas (ES) 2019/274 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos pasirašymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu (Tekstas svarbus EEE)