Υπόθεση C-85/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) στις 18 Φεβρουαρίου 2014 — KPN BV κατά Autoriteit Consument en Markt (ACM), παρεμβαίνοντες: UPC Nederland BV κ.λπ.