Υπόθεση C-301/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 18ης Οκτωβρίου 2018 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ρουμανίας (Παράβαση κράτους μέλους — Πράξη προσχώρησης του 2005 — Υποχρεώσεις των προσχωρούντων κρατών — Περιβάλλον — Οδηγία 1999/31/ΕΚ — Άρθρο 14, στοιχείο β' — Υγειονομική ταφή των αποβλήτων — Παύση λειτουργίας των χώρων που δεν έχουν λάβει άδεια εκμετάλλευσης χώρου υγειονομικής ταφής — Διαδικασία παύσης της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας)