Γραπτή ερώτηση P-5921/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Κλείσιμο Μονάδας Φιλοξενίας Ανήλικων Προσφύγων της Αγιάσου, στη Λέσβο