2008/721/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008 , για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής δομής επιστημονικών επιτροπών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και για την κατάργηση της απόφασης 2004/210/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)