Kohtuasi C-134/19 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. oktoobri 2020. aasta otsus – Bank Refah Kargaran versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) – ELL artikkel 29 – ELTL artikkel 215 – Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed – Kahju, mis apellandil väidetavalt tekkis seetõttu, et tema nimi kanti ja jäeti nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Kahju hüvitamise hagi – Euroopa Kohtu pädevus lahendada nõue hüvitada kahju, mis väidetavalt tekkis ÜVJP valdkonda kuuluvates otsustes ette nähtud piiravate meetmete tõttu – Eraõiguslikele isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine – Piiravaid meetmeid kehtestavate aktide ebapiisav põhjendamine)