Διορθωτικό στη σύσταση (ΕΕ) 2020/403 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της απειλής COVID-19 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79 I της 16ης Μαρτίου 2020)