Zaak F-70/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 29 september 2011 — Mische/Commissie (Openbare dienst — Aanstelling — Geslaagde van vergelijkend onderzoek dat vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut is bekendgemaakt, maar daarna is afgerond — Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige regels)