Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9754 — KII/Infor) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 96/05