Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1564 af 17. oktober 2018 om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter undtagen malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin (EØS-relevant tekst.)