Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1019/2014 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2014 , περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας του είδους λυθρίνι πελαγίσιο στα ύδατα της ΕΕ και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII από σκάφη που φέρουν σημαία Ιρλανδίας