Komisijas Regula (EK) Nr. 2067/96 (1996. gada 29. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1000/96 attiecībā uz dažiem standartiem tirdzniecībai ar mājputnu gaļu