2012/582/EÚ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2010#Uznesenie Európskeho parlamentu z  10. mája 2012 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2010