Rådets beslut (EU) 2017/2210 av den 25 september 2017 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)