Υπόθεση C-744/19: Προσφυγή της 10ης Οκτωβρίου 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας