Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9893 — C&G/Fischer/Craftnote) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 227/11