Uredba Vijeća (EEZ) br. 1969/93 od 19. srpnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi$