Sprawa C-47/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 28 stycznia 2020 r. – F. / Stadt Karlsruhe