Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1108 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής σε αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19