Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1116 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση των εκτελεστικών αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1500 και (ΕΕ) 2015/2055 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα και εμβολιασμό κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4157] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)$