Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/466 od 17. studenoga 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli o zdravlju i kvaliteti života za područje dohotka i životnih uvjeta (Službeni list Europske unije L 96 od 19. ožujka 2021.)