Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1666/90 της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 1990 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα