Kennisgeving van de Oostenrijkse regering, overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad (de „gasrichtlijn” ) betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, in verband met de aanwijzing van Gas Connect Austria GmbH als transmissiesysteembeheerder in Oostenrijk