Wytyczne Komisji dla paneli ekspertów w dziedzinie wyrobów medycznych dotyczące spójnej wykładni kryteriów decyzyjnych w procedurze konsultacji przy ocenie klinicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 259/02