Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων ιατροτεχνολογικών προϊόντων σχετικά με τη συνεπή ερμηνεία των κριτηρίων λήψης αποφάσεων στη διαδικασία διαβούλευσης για την κλινική αξιολόγηση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 259/02