Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.