Komisijas Regula (EK) Nr. 2119/2005 ( 2005. gada 22. decembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3175/94, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi īpašā režīma piemērošanai labības produktu un žāvētas rupjās lopbarības piegādei Egejas jūras nelielajām salām un ar kuru izveido piegāžu bilances prognozi