2009/989/EÜ,Euratom: Nõukogu ja komisjoni otsus, 17. november 2009 , partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel