Komission asetus (EY) N:o 706/2007, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007 , ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää ja tiettyjen ilmastointijärjestelmien vuotojen yhdenmukaista testausmenetelmää koskevien hallinnollisten määräysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/40/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)