TITJUR Somafer Návrhy generálneho advokáta - Mayras - 11. októbra 1978. # Somafer SA proti Saar-Ferngas AG. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Oberlandesgericht Saarbrücken - Nemecko. # Vec 33/78.