Presuda Suda (treće vijeće) od 16. travnja 2015. Presuda Suda (treće vijeće) od 16. travnja 2015.#Minister Finansów protiv Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.#Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny.#Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost – Davanje nekretnine u zakup – Isporuka električne energije, grijanja i vode te zbrinjavanje otpada – Ugovori između zakupodavca i dobavljača tih roba i usluga – Isporuke zakupniku za koje se smatra da ih je obavio zakupodavac – Režije – Utvrđivanje porezne osnovice – Mogućnost uključivanja režija u poreznu osnovicu za usluge zakupa – Transakcija koja se sastoji od jedinstvene usluge ili više neovisnih usluga.#Predmet C-42/14.