Υπόθεση C-158/02: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Tribunale Ordinario di Roma — Sezione Lavoro Terza, με διάταξη της 5ης Απριλίου 2002, στην υπόθεση Lidia Marcaletti κατά Ιstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)