Vec C-716/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. júla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret — Dánsko) — konanie začaté na návrh A (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb pracovníkov — Obmedzenia — Začatie konania o odpustení dlhov — Podmienka bydliska — Prípustnosť — Článok 45 ZFEÚ — Priamy účinok)