Ενημερωτική ανακοίνωση για την περάτωση των από 21ης Απριλίου 2016 διαβημάτων προς τρίτη χώρα σχετικά με το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας 2020/C 424/04