Neckermann Versand TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 9 август 1994 г. # Neckermann Versand AG срещу Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost. # Искане за преюдициално заключение: Hessisches Finanzgericht - Германия. # Обща митническа тарифа. # Дело C-395/93.