P8_TA(2015)0189 De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. maj 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (COM(2014)0305 — C8-0009/2014 — 2014/0158(COD)) P8_TC1-COD(2014)0158 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen 19. maj 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation)